శ్రీ విష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్ర అర్ధము:

మనం పుట్టిన నక్షత్రం పాదమునకు అనుగుణంగా మనం ఏ ఒక్క శ్లోకం చదువుకుంటే మొత్తం స్తోత్రం చదువుకున్న ఫలితం కలుగుతుందో, వివరముగా అర్ధం చేస్తున్నారు
శ్రీ తిరుప్పావై కోకిల మంజుల శ్రీ 

Learn this Guru Prayer before chanting any SLOKAS 🙏

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram | శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్

Ramanujacharya Prayer about Laxmi Maa | లక్ష్మి స్తుతి (శరణాగతిగద్యము)

Ramanujacharya Prayer about Laxmi Maa | లక్ష్మి స్తుతి (శరణాగతిగద్యము)

Sri Vishnu Sahasranama Stotram|Slokas to be read those who were born in Ashwini Star1, 2, 3, 4 Padas

Sri Vishnu Sahasranama Stotram|Slokas to be read those who were born in Bharani Star1, 2, 3, 4 Padas

Sri Vishnu Sahasranama Stotram|Slokas to be read those who were born in Krittika Star 1, 2, 3,4 Padas

Sri Vishnu Sahasranama Stotram|Slokas to be read those who were born in Rohini Star 1, 2, 3, 4 Padas

Sri Vishnu Sahasranama Stotram|Slokas to be read those who were born in Mrigasira Star 1,2,3,4 Padas

Sri Vishnu Sahasranama Stotram|Slokas to be read those who were born in Ardra Star 1,2,3,4 Padas

Sri Vishnu Sahasranama Stotram|Slokas to be read those who were born in Pushyami Star 1,2,3,4 Padas

Sri Vishnu Sahasranama Stotram|Slokas to be read those who were born in Pushyami Star 1,2,3,4 Padas

Sri Vishnu Sahasranama Stotram| Slokas to be read those who were born in Ashlesha Star 1,2,3,4 Padas

Sri Vishnu Sahasranama Stotram | Slokas to be read those who were born in Makha Star 1,2,3,4 Padas

Sri Vishnu Sahasranama Stotram | Slokas to be read those who were born in Pubba Star 1,2,3,4 Padas

Sri Vishnu Sahasranama Stotram | Slokas to be read those who were born in Uttara Star 1,2,3,4 Padas

Sri Vishnu Sahasranama Stotram | Slokas to be read those who were born in Hasta Star 1,2,3,4 Padas

Sri Vishnu Sahasranama Stotram | Slokas to be read those who were born in Chitra Star 1,2,3,4 Padas

Sri Vishnu Sahasranama Stotram| Slokas to be read those who were born in Swathi Star 1,2,3,4 Padas

Sri Vishnu Sahasranama Stotram | Slokas to be read those who were born in Vishaka Star 1,2,3,4 Padas

Sri Vishnu Sahasranama Stotram | Slokas to be read those who were born in Anuradha Star 1,2,3,4 Padas

Sri Vishnu Sahasranama Stotram| Slokas to be read those who were born in Jyeshta Star 1,2,3,4 Padas

Sri Vishnu Sahasranama Stotram | Slokas to be read those who were born in Mula Star 1,2,3,4 Padas

Sri Vishnu Sahasranama Stotram | Slokas to be read those who were born in Purvashada Star 1,2,3,4 Padas

Sri Vishnu Sahasranama Stotram| Slokas to be read those who were born in Uttarashada Star 1,2,3,4 Padas

Sri Vishnu Sahasranama Stotram | Slokas to be read those who were born in Sravana Star 1,2,3,4 Padas

Sri Vishnu Sahasranama Stotram | Slokas to be read those who were born in Dhanista Star 1,2,3,4 Padas

Sri Vishnu Sahasranama Stotram| Slokas to be read those who were born in Shatabisha Star 1,2,3,4 Padas

Sri Vishnu Sahasranama Stotram | Slokas to be read those who were born in Poorvabadra Star 1,2,3,4 Padas

Sri Vishnu Sahasranama Stotram | Slokas to be read those who were born in Uttarabadra Star 1,2,3,4 Padas

Sri Vishnu Sahasranama Stotram| Slokas to be read those who were born in Revathi Star 1,2,3,4 Padas

0