శ్రీ విష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్ర అర్ధము:

మనం పుట్టిన నక్షత్రం పాదమునకు అనుగుణంగా మనం ఏ ఒక్క శ్లోకం చదువుకుంటే మొత్తం స్తోత్రం చదువుకున్న ఫలితం కలుగుతుందో, వివరముగా అర్ధం చేస్తున్నారు
శ్రీ తిరుప్పావై కోకిల మంజుల శ్రీ 

Learn this Guru Prayer before chanting any SLOKAS 🙏 | Sri Tiruppavai Kokila Manjula Sree
Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next